e-anastasakis.gr Αρχικ? | Μαιευτ?ρα? Χειρουργ?? Γυναικολ?γο?

e-anastasakis.gr
Title: Αρχικ? | Μαιευτ?ρα? Χειρουργ?? Γυναικολ?γο?
Keywords:
Description: Αρχικ? | Μαιευτ?ρα? Χειρουργ?? Γυναικολ?γο? Ελευθεριο? Αναστασακη?Μαιευτ?ρα? Χειρουργ?? Γυναικολ?γο? MD,MSc,PhD,DFFP Κλε?στε ραντεβο?! 210 24.69.448 Αρχικ? Υπηρεσ?ε? ?ρθρα ?ρθρα Συμβουλ?? Συχν?? Ερωτ?
e-anastasakis.gr is ranked 18266365 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,335. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. e-anastasakis.gr has 43% seo score.

e-anastasakis.gr Information

Website / Domain: e-anastasakis.gr
Website IP Address: 185.88.20.27
Domain DNS Server: ns40.ipdns.gr,ns39.ipdns.gr

e-anastasakis.gr Rank

Alexa Rank: 18266365
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

e-anastasakis.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,335
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $520
Yearly Revenue: $6,335
Daily Unique Visitors 1,597
Monthly Unique Visitors: 47,910
Yearly Unique Visitors: 582,905

e-anastasakis.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 16:56:13 GMT
Server Apache

e-anastasakis.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

e-anastasakis.gr Traffic Sources Chart

e-anastasakis.gr Similar Website

Domain Site Title
fournosveneti.gr ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ - ΑΡΧΙΚΗ
ediamantopoulos.gr ΑΡΧΙΚΗ - Diamantopoulos
epi.com.gr ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. | ΑΡΧΙΚΗ
kokosoulas.gr ΑΡΧΙΚΗ
studiosrania.gr Αρχικη | Rania Studios | Therma Samothraki | Ενοικιαζ?μενα Δωμ?τια Σαμοθρ?κη
gkoumasae.com Γ. & Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε - ΑΡΧΙΚΗ
panagiotou-emanuel.com Ουρολ?γο? Παναγι?του Εμμανου?λ - Ρομποτικ? Χειρουργικ?
sidikcyprus.net ΑΡΧΙΚΗ
k-iliopoulos-elastika.gr Αρχικη - k-iliopoulos-elastika.gr
anticamurrina.gr ΑΡΧΙΚΗ - Antica Murrina

e-anastasakis.gr Alexa Rank History Chart

e-anastasakis.gr aleax

e-anastasakis.gr Html To Plain Text

Αρχικ? | Μαιευτ?ρα? Χειρουργ?? Γυναικολ?γο? Ελευθεριο? Αναστασακη?Μαιευτ?ρα? Χειρουργ?? Γυναικολ?γο? MD,MSc,PhD,DFFP Κλε?στε ραντεβο?! 210 24.69.448 Αρχικ? Υπηρεσ?ε? ?ρθρα ?ρθρα Συμβουλ?? Συχν?? Ερωτ?σει? Media Ιατρε?α Βιογραφικ? Συνεργ?τε? Επικοινων?α Υπηρεσ?ε? Μαιευτικ? υπερηχογραφ?α Εξ?ταση Αυχενικ?? Διαφ?νεια? (+ΡΑΡΡ-Α) Υπ?ρηχο? Β' Επιπ?δου Υπ?ρηχο? αν?πτυξη? & Doppler Αμνιοπαρακ?ντηση Λ?ψη τροφοβλ?στη Γυναικολογικ? Υπερηχογραφ?α Υπ?ρηχο? Doppler 3D-4D υπερηχογραφ?α Φυσιολογικ?? τοκετ?? μετ? απ? καισαρικ? τομ? (VBAC) Tοκετ?? στο νερ? Test Pap Κολποσκ?πηση ?λεγχο? Μαστο? Θεραπε?α Οστεοπ?ρωση? Παρακολο?θηση Κ?ηση? Συμβουλευτικ? Αντιμετ?πιση Ακρ?τεια? Ο?ρων Ουρογυναικολογ?α Λαπαροσκ?πηση- Υστεροσκ?πηση (σε νοσοκομειακ? περιβ?λλον) Μαρτυρ?ε? Γιατρ? μου, αγαπητ? Λευτ?ρη Αναστασ?κη, σου οφε?λω ?να μεγ?λο ευχαριστ? μ?σα απ? την καρδι? μου! Στην πιο δ?σκολη στιγμ? τη? ζω? μου, ?σουν εκε? για μ?να και το αγορ?κι μου. Δ?σκολη εγκυμοσ?νη, δ?σκολο? τοκετ?? και εσ? δ?πλα μου να με στηρ?ζει?, με υπευθυν?τητα, γλυκ?τητα και αφοσ?ωση στο λεπτ? ?ργο σου. Προσε?χομαι να ε?σαι π?ντα καλ?! Μαρ?α - ?ντζελα Περισσ?τερα Καλ?? ?λθατε στο e-anastasakis.gr Λ?γα Λ?για Ο Ελ.Αναστασ?κη? ε?ναι επιμελητ?? τη? γυναικολογικ?? κλινικ?? του Ναυτικο? Νοσοκομε?ου Αθην?ν και διδ?κτωρ του πανεπιστημ?ου Αθην?ν με γνωστικ? αντικε?μενο τον προγεννητικ? ?λεγχο και την εμβρυομητρικ? ιατρικ?. Ειδικευθ?? στο Queen Mother's Hospital στη Γλασκ?βη. Εξειδικευθε?? στη Μαιευτικ? & Γυναικολογικ? Υπερηχογραφ?α στο Royal Free Hospital του Λονδ?νου. Περισσ?τερα ?ρθρα Τοκετ?? χωρ?? ρ?μματα Οι μελ?τε? δε?χνουν ?τι η συστηματικ? χρ?ση τη? περινεοτομ?α? δεν ωφελε? την επ?τοκο, αν και υπ?ρχουν καταστ?σει? που η χρ?ση τη? ε?ναι απαρα?τητη ?ταν η υγε?α του μωρο? εξαρτ?ται απ? την ταχ?τητα του τοκετο?. Περισσ?τερα Το εμβ?λιο για την πρ?ληψη του καρκ?νου του τραχ?λου τη? μ?τρα? Η ανακ?λυψη του εμβολ?ου για την πρ?ληψη του καρκ?νου τη? μ?τρα? ε?ναι ?να απ? τα τελευτα?α μεγαλ?τερα επιτε?γματα τη? επιστ?μη? τη? γυναικολογ?α?. Περισσ?τερα Εγκυμοσ?νη και ταξ?δι Η πιο ασφαλ?? περ?οδο? για το ταξ?δι ε?ναι μεταξ? 12η? και 28η? εβδομ?δα? τη? κ?ηση?. Τι? πρ?τε? εβδομ?δε? τη? κ?ηση? πολλ?? γυνα?κε? ταλαιπωρο?νται απ? πρωιν? ναυτ?α και εμετο?? που μπορε? να προκαλ?σουν εξ?ντληση και αφυδ?τωση. Ακ?μη, υψηλ? ποσοστ? γυναικ?ν μπορε? να αποβ?λλει, εν? αιμορραγ?α μπορε? να εμφανιστε? ω? επιπλοκ?. Μετ? την 28η εβδομ?δα το επιπρ?σθετο β?ρο? μπορε? να προκαλ?σει κο?ραση και αν ταξιδε?ετε σε τροπικ? κλ?ματα οι υψηλ?? θερμοκρασ?ε? μπορε? να μην ε?ναι ανεκτ??. Περισσ?τερα Συμβουλ?? Yoga & Εγκυμοσ?νη Τι ε?ναι η Γι?γκα; Η γι?γκα ε?ναι θεραπευτικ? μ?θοδο? που περιλαμβ?νει σωματικ?? και αναπνευστικ?? ασκ?σει?, καθ?? επ?ση? και τεχνικ?? χαλ?ρωση? που εφαρμ?ζονται απ? το ?διο το ενδιαφερ?μενο ?τομο και ?χει σκοπ? τον ?λεγχο τη? τ?ση? των γραμμωτ?ν μυ?ν και μ?σω αυτο?, τρ?πο με τον οπο?ο αντιδρ? συναισθηματικ?. Περισσ?τερα 3D Υπερηχογραφο? τελευταια? τεχνολογια? Γ?νιμε? Μ?ρε? Υπολογισμ?? Επιλ?ξτε την 1η μ?ρα τη? τελευτα?α? σα? περι?δου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 2016 Επιλ?ξτε τη δι?ρκεια του κ?κλου σα? σε ημ?ρε? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 - υπολογισμ?? - Ημερολ?γιο εγκυμοσ?νη? Επιλ?ξτε την Εβδομ?δα Κ?ηση? σα? παρακαλ? επιλ?ξτε... 1η εβδομ?δα 2η εβδομ?δα 3η εβδομ?δα 4η εβδομ?δα 5η εβδομ?δα 6η εβδομ?δα 7η εβδομ?δα 8η εβδομ?δα 9η εβδομ?δα 10η εβδομ?δα 11η εβδομ?δα 12η εβδομ?δα 13η εβδομ?δα 14η εβδομ?δα 15η εβδομ?δα 16η εβδομ?δα 17η εβδομ?δα 18η εβδομ?δα 19η εβδομ?δα 20η εβδομ?δα 21η εβδομ?δα 22η εβδομ?δα 23η εβδομ?δα 24η εβδομ?δα 25η εβδομ?δα 26η εβδομ?δα 27η εβδομ?δα 28η εβδομ?δα 29η εβδομ?δα 30η εβδομ?δα 31η εβδομ?δα 32η εβδομ?δα 33η εβδομ?δα 34η εβδομ?δα 35η εβδομ?δα 36η εβδομ?δα 37η εβδομ?δα 38η εβδομ?δα 39η εβδομ?δα 40η εβδομ?δα Ιατρε?α Π?ρνηθο? 119 & Αριστοτ?λου? Αχαρν?? Λ.Κηφισ?α? 86, Αμπελ?κηποι (πλησ?ον ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ) Τηλ. για ραντεβο?: 210-24.69.448 E-mail: doctor@e-anastasakis.gr Αρχικ? Υπηρεσ?ε? ?ρθρα Media Ιατρε?α Βιογραφικ? Συνεργ?τε? Επικοινων?α Ελευθ?ριο? Αναστασ?κη? ? 2013 Μ?λο? του Ιατρικο? Συλλ?γου Αθην?ν: ΑΜ 059005 GMC Full Registration Number: 6046699

e-anastasakis.gr Whois

Domain Name: E-ANASTASAKIS.GR